ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА И ДОСТАВКИ НА СТОКИ ОТ WWW.BEZBUKA.BG

Ползването на Уеб сайта от Потребителите се счита като приемане на условията за ползване и потвърждаване за спазването им. Условията могат да бъдат актуализирани по всяко време без предварително и/или изрично уведомяване на Потребителите.

I. ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА

Чл. 1. Потребителите на Уеб сайта ни могат да направят Поръчка, стига Продуктът да е в наличност в този момент.

Чл. 2. Посочените Цени са в български левове, с включен ДДС.

Чл. 3. Еднократна поръчка под 70 лв. на артикули от сайта е с фиксирана цена от 6 лв. за доставка до офис на Еконт и съответно 7 лв. за доставка до адрес за цялата страна на Република България като тази сума се заплаща еднократно от Получателя заедно с наложения платеж на поръчката.

Чл. 4. Еднократна Поръчка над 70 лв. (без да се смята цената на доставката) е с безплатна доставка за цялата страна.

Чл. 5. След получаване на Поръчката от Потребителя при необходимост се свързваме с него, за да я потвърдим и да потвърдим детайлите по Доставката.

Чл. 6. Куриерската фирма, която извършва доставките е Еконт Експрес, като е налице възможност за някои от населените места в страната доставката да се извърши от Спиди при изрично желание на Получателя. Когато доставката е до поискване от офис, се използват офисите на Еконт (респективно Спиди).

Чл. 7. Около 75% от Поръчките се изпълняват в рамкитена 3 работни дни. При Поръчка, която е нужно да бъде получена на точен ден или в по-кратък срок, Потребителят може да го отбележи при телефонното потвърждаване на поръчката, от което следва уточняване дали и как може да се осъществи тази Ваша молба.

Чл. 8. Приемат се плащания с наложен платеж при получаване на Поръчката.

II. ВРЪЩАНЕ И ПОДМЯНА

Чл. 9. При получаване на пратката препоръчваме преглед на Продукта, който да се извърши в присъствие на куриера. При наличие на повреда, причинена при транспортирането на Продукта, Потребителят има право да поиска връщане и/или подмяна на Продукта, при условие, че повредата е установена в присъствие на куриера и Потребителят се е обадил на 088 170 077 в момента на установяването на повредата.

Чл. 10. В 7-дневен срок след осъществяване на Доставката Потребителят има право да поиска връщане и/или подмяна на Продукта,ако той е книга или друго издание с дефект или недостатък, изразяващи се в липсващи страници, бели страници, разбъркани или пропуснати кòли.

Чл. 11. Транспортните разходи по връщане и/или подмянана Продукта са за сметка на Доставчика.

III. ВЪНШНИ УЕБ САЙТОВЕ

Чл. 12. Нашият Уеб сайт съдържа връзки към други уеб сайтове с цел предоставяне на допълнителна полезна и/или интересна за Потребителите информация. Ние нямаме контрол и не носим отговорност за съдържанието и/или сигурността на тези външни сайтове.

IV. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 13. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин без изрично задължение да информира за изменението всички предходни ползватели на сайта www.bezbuka.bg.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 14. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

Чл. 14. (1) при прекратяване и обявяване в ликвидацияили обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

Чл. 14. (2) по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

Чл. 14. (3) едностранно, с предизвестие от всяка отстраните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

Чл. 14. (4) при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

Чл. 14. (5) при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

Чл. 14. (6) в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на формуляра за поръчка. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 14. (7) в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 15. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 1.6 За неуредените в този договор въпроси,свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 17. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита напотребителите.

Чл. 18. Настоящите общи условия влизат в сила завсички Ползватели на 01.10.2020 г.

Чл. 19. В случай че не сте съгласни с Условията, няма да имате възможност да използвате Уеб сайта. При промяна на Политиката,промените ще бъдат публикувани тук.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТАНА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА САЙТА WWW.BEZBUKA.BG

Моля, прочетете тази страница внимателно, преди да ползвате сайта. Поместените тук информация и условия за ползване се отнасят завсички потребители, които посещават уебсайта на "Безбука".

Този сайт е собственост на Боян Йорданов Йорданов (наричан "Доставчик"), с адрес София 1618, район Витоша, жк Бъкстон 14В, ап. 40.

Ние уважаваме неприкосновеността на личните ви данни. Затова не събираме лична информация от посетителите на сайта, освен ако те не ни я предоставят доброволно.

Данните, които попълвате при поръчка или вписване в www.bezbuka.bg,са ни необходими единствено, за да може нашите продукти да се придвижат до вас.Вашите данни се съхраняват законосъобразно при нас, като може по всяко време да бъдат редактирани или променяни.

В случай, че не желаете да съхраняваме лична информация за вас, след като сме я използвали за приключване на поръчаната от вас доставка, можете свободно да се свържете с нас и да удволетворим това ваше желание.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА САЙТА WWW.BEZBUKA.BG

Дефиниции: – лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани, пряко или непряко; – обработване на лични данни („Обработване”) е всяко действие или съвкупност отдействия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

1. Цели на Обработването на лични данни

1.1. Сключване и изпълнение на договор. Това са целите, необходими за стъпките по сключването и изпълнението на договора между Вас и Доставчика, включително необходимото за това обработване на данни при извършване на поръчка и дейностите по доставката на стоките, достъпни чрез Уебсайта. В допълнение тези цели включват комуникацията с Вас, включително поелектронна поща, необходима във връзка с доставка на стоките и/или уведомяването Ви за промени в доставката на стоките. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.

1.2. Легитимен интерес. Целите на легитимните интереси на Доставчика или на трети лица (доставчици на конкретни стоки), или доставчици на услуги, включват: • Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Уеб сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители, поддръжка и администриране на Услугите, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия;

• Осъществяване на комуникация с Вас,включително по електронен път по важни въпроси, свързани с Услугите;

• Приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;

• Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на Доставчика,включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на Уеб сайта и/или засегнати трети страни.

1.3. Законови задължения. Това са цели като:

•Финансово-счетоводни дейности, при които е необходимо обработването и съхранението на информация, която законът изисква с оглед изпълнението на данъчните, счетоводни и други отчетни задължения;

• Дейности по изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация.;

•Дейности по изпълнение на задължения за документира не, отчетни задължения и други задължения, свързани с изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС)2016/679 и действащото законодателство, включително във връзка с възложените със Споразумението за обработване на лични данни задължения и други приложими задължения.

1.4. Изрично съгласие. Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие. Доставчика обработва лични данни единствено съгласно настоящата Политика и доколкото това е разрешено от закон. Информацията се събира, когато Вие направите поръчка, абонирате се за наш материал, предоставите отговори, запитвания или коментари, или попълните определени данни във формуляр.

2. Лични данни, събирани, съхранявани и обработвани от Доставчика. Срок засъхранение

Личните данни (име, телефон, адрес, имейл), коитопредоставяте се събират във връзка с изпълнението на сключения договор за покупко-продажба,доставка на стоки със следните цели: изпълнение на договора с Вас и легитимнияинтерес на Доставчика;

Тези лични данни няма да се предоставят на трети лица,освен ако не сте изразили съгласие изрично да се предоставят на куриерска фирмавъв връзка с доставката на стока;

Изброените по-горе категории лични данни ще сесъхраняват за период най-дълго 6 години от датата на прекратяване на договора;

Като Субект на лични данни имате право да поискатедостъп до съхраняваните за Вас лични данни, коригиране или изтриване на личниданни или ограничаване на обработването, както и да направите възражение срещуобработването на лични данни;

Да поискате преносимост на данните;

Използването на Уеб сайта www.bezbuka.bgе възможно и без нуждата от регистрация и предоставяне на каквито и да билоданни от всеки потребител.

Личните данни, предоставени от Вас, ще бъдат обработвани за целите на доставката на стоки, както и за целите на персонализиране на Уеб сайта във връзка с Вашите нужди, подобряване на Уебсайта. Доставчикът може да предостави част от получените данни на други трети лица във връзка с изпълнение на Вашите заявки, искания и поръчки.

Услугите, предоставяни на този Уеб сайт, са предназначени за лица, навършили 18 години. Доставчикът не събира, използва и разкрива лични данни на непълнолетни лица без предварително съгласие на родител или настойник. Доставчикът декларира, че спазва законодателството в областта на защита на децата.

3. Права по отношение на личните данни Като физическо лице, субект на данни имате следните права:

3.1. Право на информираност. Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с предоставяните Услуги.

3.2. Право на достъп. Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това.

3.3. Право на коригиране. Вие имате право да коригирате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни. Ваши данни могат да бъдат коригирани от Вас и/или Ваш упълномощен представител.

3.4. Право на изтриване. Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.

3.5. Право на ограничаване във връзка с обработванетона данни. Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.

3.6. Право за уведомяване на трети лица. В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Доставчика да уведоми трети лица, на които е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

3.7. Право на преносимост на данните. Вие имате правода получите личните данни, които сте предоставили и които се отнасят за Вас, в структуриран, пригоден за машинно четене формат, както и да използвате тези данни за друг администратор по Ваша преценка.

3.8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси. При предоставяне на Услугите в Уеб сайта не се използват технологии, попадащи в тази категория.

3.9. Право на оттегляне на съгласие. Вие имате право по всяко време да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни,което е на базата на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до моментана оттеглянето му.

3.10. Право на възражение. Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес. В случай на постъпване на такова възражение Доставчикът ще разгледа Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълни. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, Доставчикът ще Ви информира за това.

3.11. Право на жалба до надзорен орган. Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган , ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защитана личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защитана личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

4. Длъжностно лице по защита на личните данни

В случай, че имате каквито и да било въпроси във връзка с настоящата Политика, моля обръщайте се към Длъжностното лице по защитана личните данни.

5. Неразкриване на лични данни

Доставчикът събира лични данни единствено в съответствие със законодателството във връзка със защитата на лични данни.Освен в предвидените в настоящата Политика случаи лични данни няма да бъдат предоставяни на други трети лица. Когато е необходимо предоставяне на Ваши лични данни на контрагенти на Доставчика във връзка с предоставяни услуги от Доставчика и негови контрагенти, тези данни ще бъдат обработвани единствено съгласно изискванията на закона и във връзка с поисканите услуги. Възможно е определени лични данни да бъдат разкрити на компетентни органи по силата на закон, съдебно решение или друг надлежен акт, и/или ако разкриването им е необходимо за разкриването на престъпления в страната и/или в чужбина.

6. Отговорност

Доставчикът не носи отговорност за политиките за обработване на лични данни на уеб сайтове, към които съдържа препратки този Уебсайт.

7. Конфиденциалност

При обработването на лични данни Доставчикът взема всички необходими мерки за защита на информацията от загуба, злоупотреба, разкриване, изменение или унищожаване, както и публикуване пред неоторизирани трети лица.